Бүрдүүлэлтийн шинэ Австри - тооны машин, зөвлөмж төлөх